לך ירושלים

לך ירושלים בין חומות העיר
(para)-(2f) Jerusalem (entre) muro-(fp) (la)-ciudad
לך ירושלים אור חדש יאיר
… luz nueva (mod.y)brillar

בליבנו בליבנו רק שיר אחד קיים
(en)-corazón-(pos.p) sólo canción uno existente
לך ירושלים בין ירדן וים
… Jordán (y)-mar

לך ירושלים נוף קדומימ והוד
… paisaje antiguo-(mp) (y)-maravilla
לך ירושלים לך רזים וסוד
… enigma-(mp) (y)-secreto


לך ירושלים שיר נישא תמיד
… exaltado siempre
לך ירושלים עיר מגדל דוד
… torre David

ירושלים של זהב

אביר הרים צלול כיין
aire monte-(mp) claro (como)-vino
וריח ארנם
(y)-olor pino-(mp)
נשא ברוח הערבית
elevar (en)-viento (la)-tarde
ים קול פעמונים
con voz campana-(mp)

ובתרדמת אילן ואבן
(y)-(en)-sueño.profundo árbol (y)-piedra
שבויה בחלוםה
atrapado-(f) (en)-sueño-(pos.f)
היר אשר בדד יושבת
(la)-ciudad (que) a.solas sentar-(f)
ובלבה חומה
(y)-(en)-corazón barrera

ירושלים של זהב
Jerusalem (de) oro
ושל נחושת ושל אור
(y)-(de) cobre (y)-(de) luz
הלה לכל שיריך
con.seguridad (para)-(todo) canción-(pos.2f)
אהי כנור
yo arpa

איכה יבשו בורות המים
cómo secar-(3m) pozo-(fp) (el)-agua
ככר השוק ריקה
plaza (el)-mercado vacío-(f)
ואין פוקר את הר הבית
(y)-(no-hay) visitar(mod.vav) (o.d.) monte (la)-casa
בעיר העתיקה
(en)-ciudad (la)-antigua

ובמערות אשר בסלע
(y)-(en)-cueva-(fp) que (en)-roca
מיללות רוחות
(desde)-lamento-(fp) viento-(fp)
ואין יורד אל ים המלח
(y)-(no-hay) bajar (para) mar (de)-sal
בדרך יריחו
(en)-camino Jericó

אך בבואי היום לשיר לך
pero (en)-llegar-(pos.1) (el)-día (para)-cantar (para)-(pos.2f)
ולך לקשור כתרים
(y)-(para)-(pos.2f) (para)-amarrar corona-(mp)
קטנתי מצעיר בניך
pequeñecer-(pasado.1) (desde)-joven hijo-(pos.2f)
ומאחרון המשוררים
(y)-(desde)-último (el)-poeta-(mp)

כי שמך צורב את השפתיים
(porque) nombre-(pos.2f) ardiente (o.d.) (el)-labios (שפה femenino)
כנשיקת שרף
(como)-beso-(f?) seraf
אם אשכחך ירושלים
si olvidar-(pos.2f) Jerusalem
אשר כלה זהב
(que) todo-(f) oro

חזרנו אל בורות המים
regresar-(3p) (para) pozos (el)-agua
לשוק ולככר
(para)-mercado (y)-(para)-plaza
שופר קורא בהר הבית
shofar exclamar(mod.vav) (en)-monte (la)-casa
בעיר העתיקה
(en)-ciudad (la)-antigua

ובמערות אשר בסלע
(y)-cuevas que (en)-roca
אלפי שמשות זורחות
mil-(p) sol-(fp) brillar(mod.vav)-(fp)
נשוב נרד אל ים המלח
(n.pfx)-otra.vez (para) mar (la)-sal
בדרך יריחו
(en)-camino Jericó

שיור חמשה-עשר

 • רגל pie
 • שעה hora
 • רכבת tren; רכב montar
 • מלא lleno
 • נער niño, joven
 • עוד más, otros
 • אפס cero, ausencia (אמת מלכנו אפס זולתו)
 • עבר pasar
 • כפר villa
 • פגש encontrar, conocer a
 • סביב alrededor
 • רחוק lejos
 • הלאה avanzar
 • אחר otro, diferente
 • אחר-כך entonces
 • צהרים mediodía (“luces”)
 • תימן yemen
 • נפל caer
 • ישן dormir
 • דע hasta
 • בעד por, a favor de
 • כמה ¿cuánto?, pocos
 • משלם pagar
 • חצי medio
 • בשביך para, a

שיור ארבעה-עשר

 • מקום lugar
 • תן לי permítame
 • ש- que-
 • צריך necesitar
 • תמיד siempre
 • אמצע centro
 • צד lado
 • קצת un poco
 • כך así que…
 • שמאל izquierda
 • ימין derecha
 • אויר aire (אויר הרים צלול כיין)
 • סגור cerrado; סגר cerrar
 • פתוח abierto
 • ילון cortina
 • נוסה viajar
 • הביט mirar; מביט vista
 • ראה ver, entender
 • שכן vecino
 • מעשן fumador
 • רעג momento
 • עתון periódico
 • שעון reloj
 • נהג conductor
 • הכיר conocer (de); מכיר conozca
 • בלי sin
 • מהר rápido
 • כבר ya, pronto
 • יצאה salir
 • עם con
 • אתמול ayer
 • שיש eso
 • גבינה  queso
 • כמה algunos