בקול רם

לך ירושלים

לך ירושלים בין חומות העיר (para)-(2f) Jerusalem (entre) muro-(fp) (la)-ciudad לך ירושלים אור חדש יאיר … luz nueva (mod.y)brillar בליבנו בליבנו רק שיר אחד קיים (en)-corazón-(pos.p) sólo canción uno existente לך ירושלים בין ירדן וים … Jordán (y)-mar לך ירושלים נוף קדומימ והוד … paisaje antiguo-(mp) (y)-maravilla לך ירושלים לך רזים וסוד … enigma-(mp) (y)-secreto לך ירושלים שיר נישא תמיד…

Continue Reading

בקול רם

ירושלים של זהב

אביר הרים צלול כיין aire monte-(mp) claro (como)-vino וריח ארנם (y)-olor pino-(mp) נשא ברוח הערבית elevar (en)-viento (la)-tarde ים קול פעמונים con voz campana-(mp) ובתרדמת אילן ואבן (y)-(en)-sueño.profundo árbol (y)-piedra שבויה בחלוםה atrapado-(f) (en)-sueño-(pos.f) היר אשר בדד יושבת (la)-ciudad (que) a.solas sentar-(f) ובלבה חומה (y)-(en)-corazón barrera ירושלים של זהב Jerusalem (de) oro ושל נחושת ושל אור (y)-(de) cobre (y)-(de) luz…

Continue Reading

עברית

שיור חמשה-עשר

רגל pie שעה hora רכבת tren; רכב montar מלא lleno נער niño, joven עוד más, otros אפס cero, ausencia (אמת מלכנו אפס זולתו) עבר pasar כפר villa פגש encontrar, conocer a סביב alrededor רחוק lejos הלאה avanzar אחר otro, diferente אחר-כך entonces צהרים mediodía (“luces”) תימן yemen נפל caer ישן dormir דע hasta בעד por, a favor de כמה ¿cuánto?,…

Continue Reading

עברית

שיור ארבעה-עשר

מקום lugar תן לי permítame ש- que- צריך necesitar תמיד siempre אמצע centro צד lado קצת un poco כך así que… שמאל izquierda ימין derecha אויר aire (אויר הרים צלול כיין) סגור cerrado; סגר cerrar פתוח abierto ילון cortina נוסה viajar הביט mirar; מביט vista ראה ver, entender שכן vecino מעשן fumador רעג momento עתון periódico שעון reloj נהג conductor הכיר conocer…

Continue Reading