עברית

שיור חמשה-עשר

 • רגל pie
 • שעה hora
 • רכבת tren; רכב montar
 • מלא lleno
 • נער niño, joven
 • עוד más, otros
 • אפס cero, ausencia (אמת מלכנו אפס זולתו)
 • עבר pasar
 • כפר villa
 • פגש encontrar, conocer a
 • סביב alrededor
 • רחוק lejos
 • הלאה avanzar
 • אחר otro, diferente
 • אחר-כך entonces
 • צהרים mediodía (“luces”)
 • תימן yemen
 • נפל caer
 • ישן dormir
 • דע hasta
 • בעד por, a favor de
 • כמה ¿cuánto?, pocos
 • משלם pagar
 • חצי medio
 • בשביך para, a