לך ירושלים

לך ירושלים בין חומות העיר
(para)-(2f) Jerusalem (entre) muro-(fp) (la)-ciudad
לך ירושלים אור חדש יאיר
… luz nueva (mod.y)brillar

בליבנו בליבנו רק שיר אחד קיים
(en)-corazón-(pos.p) sólo canción uno existente
לך ירושלים בין ירדן וים
… Jordán (y)-mar

לך ירושלים נוף קדומימ והוד
… paisaje antiguo-(mp) (y)-maravilla
לך ירושלים לך רזים וסוד
… enigma-(mp) (y)-secreto


לך ירושלים שיר נישא תמיד
… exaltado siempre
לך ירושלים עיר מגדל דוד
… torre David

ירושלים של זהב

אביר הרים צלול כיין
aire monte-(mp) claro (como)-vino
וריח ארנם
(y)-olor pino-(mp)
נשא ברוח הערבית
elevar (en)-viento (la)-tarde
ים קול פעמונים
con voz campana-(mp)

ובתרדמת אילן ואבן
(y)-(en)-sueño.profundo árbol (y)-piedra
שבויה בחלוםה
atrapado-(f) (en)-sueño-(pos.f)
היר אשר בדד יושבת
(la)-ciudad (que) a.solas sentar-(f)
ובלבה חומה
(y)-(en)-corazón barrera

ירושלים של זהב
Jerusalem (de) oro
ושל נחושת ושל אור
(y)-(de) cobre (y)-(de) luz
הלה לכל שיריך
con.seguridad (para)-(todo) canción-(pos.2f)
אהי כנור
yo arpa

איכה יבשו בורות המים
cómo secar-(3m) pozo-(fp) (el)-agua
ככר השוק ריקה
plaza (el)-mercado vacío-(f)
ואין פוקר את הר הבית
(y)-(no-hay) visitar(mod.vav) (o.d.) monte (la)-casa
בעיר העתיקה
(en)-ciudad (la)-antigua

ובמערות אשר בסלע
(y)-(en)-cueva-(fp) que (en)-roca
מיללות רוחות
(desde)-lamento-(fp) viento-(fp)
ואין יורד אל ים המלח
(y)-(no-hay) bajar (para) mar (de)-sal
בדרך יריחו
(en)-camino Jericó

אך בבואי היום לשיר לך
pero (en)-llegar-(pos.1) (el)-día (para)-cantar (para)-(pos.2f)
ולך לקשור כתרים
(y)-(para)-(pos.2f) (para)-amarrar corona-(mp)
קטנתי מצעיר בניך
pequeñecer-(pasado.1) (desde)-joven hijo-(pos.2f)
ומאחרון המשוררים
(y)-(desde)-último (el)-poeta-(mp)

כי שמך צורב את השפתיים
(porque) nombre-(pos.2f) ardiente (o.d.) (el)-labios (שפה femenino)
כנשיקת שרף
(como)-beso-(f?) seraf
אם אשכחך ירושלים
si olvidar-(pos.2f) Jerusalem
אשר כלה זהב
(que) todo-(f) oro

חזרנו אל בורות המים
regresar-(3p) (para) pozos (el)-agua
לשוק ולככר
(para)-mercado (y)-(para)-plaza
שופר קורא בהר הבית
shofar exclamar(mod.vav) (en)-monte (la)-casa
בעיר העתיקה
(en)-ciudad (la)-antigua

ובמערות אשר בסלע
(y)-cuevas que (en)-roca
אלפי שמשות זורחות
mil-(p) sol-(fp) brillar(mod.vav)-(fp)
נשוב נרד אל ים המלח
(n.pfx)-otra.vez (para) mar (la)-sal
בדרך יריחו
(en)-camino Jericó

שיור חמשה-עשר

 • רגל pie
 • שעה hora
 • רכבת tren; רכב montar
 • מלא lleno
 • נער niño, joven
 • עוד más, otros
 • אפס cero, ausencia (אמת מלכנו אפס זולתו)
 • עבר pasar
 • כפר villa
 • פגש encontrar, conocer a
 • סביב alrededor
 • רחוק lejos
 • הלאה avanzar
 • אחר otro, diferente
 • אחר-כך entonces
 • צהרים mediodía (“luces”)
 • תימן yemen
 • נפל caer
 • ישן dormir
 • דע hasta
 • בעד por, a favor de
 • כמה ¿cuánto?, pocos
 • משלם pagar
 • חצי medio
 • בשביך para, a

2,000-year-old ritual bath found under family’s Jerusalem living room floor

Re. la idea de que los tesoros antiguos de Jerusalén están todavía en los muros, en las cisternas, debajo de las casas; una mikve *es* uno de esos tesoros antiguos

«“A staircase leads to the bottom of the immersion pool, and pottery vessels dating to the time of the Second Temple (first century CE), and traces of fire that might constitute evidence of the destruction of 66-70 CE, were discovered inside the bath,” he added.»

link