עברית

שיור ארבעה-עשר

 • מקום lugar
 • תן לי permítame
 • ש- que-
 • צריך necesitar
 • תמיד siempre
 • אמצע centro
 • צד lado
 • קצת un poco
 • כך así que…
 • שמאל izquierda
 • ימין derecha
 • אויר aire (אויר הרים צלול כיין)
 • סגור cerrado; סגר cerrar
 • פתוח abierto
 • ילון cortina
 • נוסה viajar
 • הביט mirar; מביט vista
 • ראה ver, entender
 • שכן vecino
 • מעשן fumador
 • רעג momento
 • עתון periódico
 • שעון reloj
 • נהג conductor
 • הכיר conocer (de); מכיר conozca
 • בלי sin
 • מהר rápido
 • כבר ya, pronto
 • יצאה salir
 • עם con
 • אתמול ayer
 • שיש eso
 • גבינה  queso
 • כמה algunos