שיור ארבעה-עשר

 • מקום lugar
 • תן לי permítame
 • ש- que-
 • צריך necesitar
 • תמיד siempre
 • אמצע centro
 • צד lado
 • קצת un poco
 • כך así que…
 • שמאל izquierda
 • ימין derecha
 • אויר aire (אויר הרים צלול כיין)
 • סגור cerrado; סגר cerrar
 • פתוח abierto
 • ילון cortina
 • נוסה viajar
 • הביט mirar; מביט vista
 • ראה ver, entender
 • שכן vecino
 • מעשן fumador
 • רעג momento
 • עתון periódico
 • שעון reloj
 • נהג conductor
 • הכיר conocer (de); מכיר conozca
 • בלי sin
 • מהר rápido
 • כבר ya, pronto
 • יצאה salir
 • עם con
 • אתמול ayer
 • שיש eso
 • גבינה  queso
 • כמה algunos

Team Effort

“Given the role they play in every process in my body, really, they deserve this award more than me. Just gotta figure out how to give it to them. Maybe I can cut it into pieces to make it easier to swallow…”

Plot twist: las sales de plata en el trofeo matan a las bacterias. The end.