בקול רם

לך ירושלים

לך ירושלים בין חומות העיר (para)-(2f) Jerusalem (entre) muro-(fp) (la)-ciudad לך ירושלים אור חדש יאיר … luz nueva (mod.y)brillar בליבנו בליבנו רק שיר אחד קיים (en)-corazón-(pos.p) sólo canción uno existente לך ירושלים בין ירדן וים … Jordán (y)-mar לך ירושלים נוף קדומימ והוד … paisaje antiguo-(mp) (y)-maravilla לך ירושלים לך רזים וסוד … enigma-(mp) (y)-secreto לך ירושלים שיר נישא תמיד…

Continue Reading

בקול רם

ירושלים של זהב

אביר הרים צלול כיין aire monte-(mp) claro (como)-vino וריח ארנם (y)-olor pino-(mp) נשא ברוח הערבית elevar (en)-viento (la)-tarde ים קול פעמונים con voz campana-(mp) ובתרדמת אילן ואבן (y)-(en)-sueño.profundo árbol (y)-piedra שבויה בחלוםה atrapado-(f) (en)-sueño-(pos.f) היר אשר בדד יושבת (la)-ciudad (que) a.solas sentar-(f) ובלבה חומה (y)-(en)-corazón barrera ירושלים של זהב Jerusalem (de) oro ושל נחושת ושל אור (y)-(de) cobre (y)-(de) luz…

Continue Reading

עברית

שיור חמשה-עשר

רגל pie שעה hora רכבת tren; רכב montar מלא lleno נער niño, joven עוד más, otros אפס cero, ausencia (אמת מלכנו אפס זולתו) עבר pasar כפר villa פגש encontrar, conocer a סביב alrededor רחוק lejos הלאה avanzar אחר otro, diferente אחר-כך entonces צהרים mediodía (“luces”) תימן yemen נפל caer ישן dormir דע hasta בעד por, a favor de כמה ¿cuánto?,…

Continue Reading

עברית

שיור ארבעה-עשר

מקום lugar תן לי permítame ש- que- צריך necesitar תמיד siempre אמצע centro צד lado קצת un poco כך así que… שמאל izquierda ימין derecha אויר aire (אויר הרים צלול כיין) סגור cerrado; סגר cerrar פתוח abierto ילון cortina נוסה viajar הביט mirar; מביט vista ראה ver, entender שכן vecino מעשן fumador רעג momento עתון periódico שעון reloj נהג conductor הכיר conocer…

Continue Reading

Ciencia!

Cell Size and Scale

Comparativa de tamaño (zoom con javascript) desde un grano de café hasta un átomo de carbón, pasando por células, bacterias y virus link